anunt
Disponibilitate: 
Full-time
Nivel cariera: 
Mid-level
Oferta: 
nespecificata
Expira: 
11 May 2015 - 25 May 2015
stats

Consilier, muzeograf, conservator si gestionar custode sala la Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi

Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor functii contractuale vacante: 1 post consilier grad I – Biroul Relatii Publice, Marketing. Logistica, Proiecte, Programe; 1 post muzeograf grad IA – Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu” Iasi; 1 post conservator grad I Muzeul de Istorie; 1 post de gestionar custode sala – Muzeul – Sit Arheologic Cucuteni. Data limita pentru depunerea dosarelor este 25 mai.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

Pentru postul de consilier grad I:
- absolvent studii superioare: stiinte umaniste: istorie- patrimoniu/sociologie-etnologie, arte plastice, filologie, filosofie etc.;
- specializari in patrimoniu cultural/comunicare/marketing;
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
- cunostinte de operare pe calculator : pachetul Office: Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Access; Coreldraw) si internet, inclusiv situri socializare
- vechime in specialitate: minimum 7 ani.
Pentru postul de muzeograf grad IA:
- studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte tehnice umaniste/ sociale/ management;
- cursuri de formare profesionala/ calificare atestare in cel putin unul din domeniile: muzeologie, management do proiect;
- vechime in specialitate minimum 7 ani:
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
- cunoasterea legislatiei si a normelor specifice activitatii muzeale, inclusiv codul privind conduita etica;
- cunostinte de operare calculator Microsoft Office. Windows XP, Windows 8.1.
Pentru postul de conservator grad 1:
- studii superioare cu diploma de licenta in domeniul de referinta : stiinte umaniste (istorie, studii culturale);
- vechime in domeniul muzeal minim 3 ani si 6 luni;
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
- cunoasterea legislatiei si a normelor specifice activitatii muzeale, inclusiv codul privind conduita etica;
- cunostinte de operare pe calculator Microsoft Office, Windows XP, Windows 8.1,
Pentru postul de gestionar custode sala treapta I:
- studii medii;
- vechime in domeniul muzeal minim 3 ani si 6 luni;
- domiciliul stabil pe raza comunei Cucuteni.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 25 mai 2015 – data limita pentru depunerea dosarelor;
 • 03 iunie 2015, ora 11:00 – proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Complexului Muzeal National „ Moldova Iasi, din Piata Stefan cel Mare si Sfant , nr. 1, Judetul Iasi, telefon 0232/213296, interior 119.

Sursa: posturi.gov.ro

Iti place ce tocmai ai terminat de citit?
Aboneaza-te prin email sau RSS ca sa fii la curent cu noutatile de pe site.