anunt
Disponibilitate: 
Full-time
Nivel cariera: 
Management
Oferta: 
nespecificata
Expira: 
12 Jan 2017 - 27 Jan 2017
stats

Director biblioteca la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, vacante de director biblioteca, pozitia 1 (bibliotecar, studii superioare, gradul IA), din cadrul Bibliotecii Tuiasi. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 27 ianuarie 2017, ora 15:00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • studii universitare de licenta, absolvite cu diploma/studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
 • a absolvit cursuri de specialitate in domeniul biblioteconomie, bibliologie;
 • are o vechime de cel putin 10 ani in domeniu (biblioteca, centru de informare si documentare, cadru didactic in invatamantul de specialitate, arhiva, muzeu etc.);
 • cunoasterea a cel putin o limba straina de circulatie internationala, nivel C1/C2 ( atestat eliberat de o institutie acreditata);
 • cunostinte de prelucrare si documentare informatii, nivel mediu, in MS Office (Word, Excel), internet si sisteme informatice de biblioteca.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 27 ianuarie 2017, ora 15:00: termen limita de depunere a dosarelor;
 • 06 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • prezentarea planului managerial va avea loc dupa afisarea rezultatelor la proba scrisa;
 • interviul va avea toc dupa afisarea rezultatelor din etapa a doua a concursului (prezentarea planului managerial).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“ din Iasi, corp T, etaj 1, camera C-104, telefon 0232/701.111, interior 2553; 2535.

Concursul se va destasura la sediul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din lasi, din str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, etaj 1, sala de sedinte a consiliului de administratie.

Sursa: posturi.gov.ro

Iti place ce tocmai ai terminat de citit?
Aboneaza-te prin email sau RSS ca sa fii la curent cu noutatile de pe site.