anunt
Disponibilitate: 
Full-time
Nivel cariera: 
Entry-level
Expira: 
21 Jun 2016 - 05 Jul 2016
stats

Secretar universitate debutant UTI

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de secretar universitate studii superioare debutant, poz. 3 din statul de functii al Secretariatului Rectorat. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 05 iulie 2016, ora 14:00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • absolvent/a de studii superioare;
 • utilizarea sistemelor de operare Windows si utilitare: gestionarea interfetei cu utilizatorul;
 • lucrul cu fisiere;
 • creare, cautare, denumire, salvare, schimbarea numelui, copiere, mutare, stergere, recuperare, scanare, primare;
 • procesarea documentelor cu ajutorul procesoarelor de texte (Open Oftice, Microsoft Word etc.);
 • procesarea registrelor de calcul cu ajutorul aplicatiilor de calcul tabelar (Open Office Spreadsheet, Microsoft Excel etc.);
 • explorarea World Wide Web cu ajutorul aplicatiilor de navigare web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.); utilizarea postei electronice (e-mail);
 • abilitati de comunicare;
 • cunoasterea limbii engleze si, eventual, limba franceza/germana.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 05 iulie 2016, ora 14:00: termenul limita pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2016, ora 09:00: proba scrisa;
 • data si ora probei practice si a interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, corp T, etaj 1, camera C-104, telefon: 0232/701.111, interior 2553; 2535.

Sursa: posturi.gov.ro

Iti place ce tocmai ai terminat de citit?
Aboneaza-te prin email sau RSS ca sa fii la curent cu noutatile de pe site.